DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków wykonująca usługi doradcze związane z wdrożeniem w Gminie Proszowice Programu RPO, Działanie 4.1.1 dla woj. małopolskiego polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Infolinia 12 446 42 97

Czujniki jakości powietrza

Zainstalowane w Proszowicach 4 czujniki jakości powietrza (ul. Szpitalna, ul. Krakowska, ul. Kościuszki, ul. Parkowa) pozwalają mieszkańcom na dostęp do bieżących wskazań poziomu zanieczyszczeń powietrza. Czujniki te spełniają funkcje informacyjne i edukacyjne,  obrazują aktualny stan jakości powietrza w danej lokalizacji, przy określonych warunkach atmosferycznych (mgła, wiatr, temperatura, wilgotność), porze roku czy porze dnia.
Dane te wykazują, że znaczne przekroczenia wartości dopuszczalnych dotyczą miesięcy zimowych, dni bez silnych wiatrów oraz godzin popołudniowych i wieczornych(rozpalanie w piecach). Dane te dostępne są na stronie internetowej https://airly.eu/map/pl/.  Pomiary dokonywane i rejestrowane z tych 4 czujników jakości powietrza nie są tożsame z wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska, który zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) stanowi akredytowany system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

Państwowy Monitoring Środowiska zapewnia dane podlegające udostępnianiu w myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), regulujących sprawy swobodnego dostępu do informacji o środowisku.  Informacje Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska dostępne sa na stronie internetowej wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/.

Roczny raport jakości powietrza z uwzględnieniem pyłów PM1, PM2,5 oraz PM10 dla czujników zlokalizowanych w gminie Proszowice.