DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków wykonująca usługi doradcze związane z wdrożeniem w Gminie Proszowice Programu RPO, Działanie 4.1.1 dla woj. małopolskiego polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Infolinia 12 446 42 97

Dotacje do wymiany kotłów

PONE 2016

W 2016 r. z w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Województwie Małopolskim dzięki dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (115 190 zł) oraz dotacji z budżetu Gminy Proszowice (15 000 zł) ale przede wszystkim dzięki świadomości i zaangażowaniu mieszkańców, którzy zdecydowali się ponieść trudy i koszty wymiany kotłów zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2016 r.”

Zadanie dotyczyło likwidacji 32 starych, niskosprawnych kotłów węglowych i zastąpienie ich kotłami o niskiej emisji  - 16 kotłów węglowych, 8 kotłów gazowych i 8 kotłów na biomasę.

Dzięki tym inwestycjom do powietrza trafia mniej zanieczyszczeń  - m.in. pyłów, tlenków siarki, tlenków azotu. Osiągnięty efekt ekologiczny  w przeliczeniu na emisję równoważną wynosi 12 980 kg/rok.  

Właściciele budynków mieszkalnych, którzy brali udział w programie w 2016 r., zlikwidowali stare kotły i zamontowali  nowe, spełniające wymogi programu po przedstawieniu wszystkich wymaganych dokumentów (faktury, protokół odbioru, protokół likwidacji, atesty), po rozliczaniu programu przez Gminę i WFOŚiGW  w Krakowie w grudniu 2016 r. otrzymali dotacje (refundacja części kosztów)   – 3 616 zł do kotła na ekogroszek czy pelet oraz 5 424 zł do kotła gazowego.

 

PONE 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu „Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, którego celem jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach PONE co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

  • demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
  • montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • podłączenia do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane w ramach programu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny gminy musi wynosić min. 10% kosztów kwalifikowanych. Wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników obowiązujących w Funduszu. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji  o dofinansowaniu przez Fundusz. Zadania muszą być zakończone i rozliczone w danym roku kalendarzowym.

Zgodnie z regulaminem Programu PONE koszty kwalifikowane w przypadku kotła węglowego (ekogroszek) wynoszą  650 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną, kotła na biomasę  1 150, zł/kW mocy, kotła na gaz 1300 zł/kW ale nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie.

wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

 Pula środków przeznaczonych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2017 wynosi – 5 000 000,00 zł.

 W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań w złożonych wnioskach, kwota wnioskowana przez poszczególne gminy może zostać  proporcjonalnie obniżona.  

 Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Gmina Proszowice w 2017 r. planuje przystąpienie do tego programu.

Chcesz wymienić piec z dofinansowaniem z PONE w 2017 r.  – skontaktuj się z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska i bezzwłocznie złóż ankietę.

Więcej informacji o PONE 2017 - https://www.wfos.krakow.pl/program-dofinansowania-zadan-ze-srodkow-wfosigw-w-krakowie-realizowanych-przez-gmine-w-ramach-1

 

Dotacje do wymiany kotłów w latach 2017-2019 z RPO

 O dotację z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii (OZE) lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Środki dla mieszkańców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem gminy. Na likwidację starego, nieekologicznego kotła i zastąpienie go przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, kotłem na paliwo stałe bądź gaz lub też odnawialnym źródłem energii można otrzymać 350 zł na każdy kilowat obliczonej mocy nowego źródła ciepła (nie więcej niż 8 tys. zł) oraz 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku konieczności wymiany instalacji c.o  potwierdzonej w audycie energetycznym (ale nie więcej niż 6 tys. zł dla kotła na gaz i 1 tys. zł dla kotła na paliwa stałe).

            Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę pieców jest termomodernizacja budynku. Wsparcie będzie uwarunkowane od oceny energetycznej budynku - audyt finansowany będzie przez województwo małopolskie. Jeżeli z audytu wniknie konieczność wykonania termomodernizacji właściciel budynku będzie zobowiązany do jej wykonania.   Środki na docieplenie budynku zabezpieczono w Programie JAWOR realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW). To niskooprocentowana pożyczka z atrakcyjnymi warunkami spłaty. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Dodatkowe informacje:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/dotacje-na-wymiane-piecow-w-malopolsce/

           Środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, po rozstrzygnięciu przetargu (w powiatach Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego przetarg musiał zostać powtórzony – trwa procedura przetargowa) przeprowadzać będą oceny energetyczne. Audytorzy będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacja o rozpoczęciu audytu pojawi się na stronie  internetowej Gminy Proszowice. W Gminie Proszowice  na podstawie ankiet w których mieszkańcy deklarowali wymianę kotła i udział w programie sporządzono dwa  wnioski do realizacji w 2017, 2018 i 2019 r. (jeden 4.4.2 na likwidację 90 kotłów gazowych i zastąpienie ich kotłami gazowymi (15+15+15) oraz na biopaliwa pelet (15+15+15) wnioskowana kwota dotacji 529 200 zł,); drugi na likwidację kotłów węglowych i zastąpienie ich kotłami spełniającymi wymogi programu (30+30+30) wnioskowana kwota dotacji 474 427 zł.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu dla gmin – czerwiec 2017 r.

W maju audytorzy wybrani przez województwo powinni rozpocząć pracę na  terenie Gminy Proszowice.   Załączona ankieta jest ankietą informacyjną, pozwoli na kontakt z Państwem i ewentualne ujęcie Państwa budynku do dofinansowania w latach 2017 -2019.

 Ankiety dostępne są na stronie internetowej www.proszowice.pl oraz u sołtysów.

Ankieta do pobrania