DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków wykonująca usługi doradcze związane z wdrożeniem w Gminie Proszowice Programu RPO, Działanie 4.1.1 dla woj. małopolskiego polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Infolinia 12 446 42 97

Działania Gminy Proszowice na rzecz lepszego powietrza

Program Ograniczenia Niskiej Emisji PONE został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Proszowicach, nr Uchwała Nr XVII/110/2015 w sprawie przyjęcia,, Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Proszowice” z dnia 27.II.2015 r. aktualizowana Uchwała Nr XLI/294/2017 z dnia 22.VI.2017 r. Opracowanie to wskazuje na kierunki działań, jakie należy podejmować w celu poprawy jakości powietrza i jest wyrazem zaangażowania władz samorządowych w walce ze smogiem.
 
Podstawowym problemem związanym z jakością powietrza jest spalania paliw na cele grzewcze w indywidualnych niskosprawnych kotłowniach zainstalowanych w budynkach mieszkalnych. Przyjęta uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego  Sejmiku Samorządowego woj. Małopolskiego, wprowadza prawne ograniczenia dotyczące powstawania źródeł niskiej emisji.Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie jest możliwe  rozpoczęcie eksploatacji nowego kotła na węgiel, drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.
 
Dla mieszkańców wprowadzono obowiązek wymiany kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych – obowiązek ten należy zrealizować  do końca 2022 roku. Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.
 
Najbardziej efektywne ograniczenie niskiej emisji to wymiana niskosprawnych i nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne proekologiczne kotły z automatycznym i sterowanym dozowaniem paliwa i powietrza w procesie spalania wg potrzeb cieplnych użytkowników budynku. Koszty tego rodzaju przedsięwzięć są jednak często zbyt wysokie w stosunku do możliwości mieszkańców jak i podmiotu wdrażającego czyli Gminy. W 2017 r. Gmina  Proszowice  złożyła wnioski i otrzymała dofinansowanie na wymianę starych kotłów węglowych w programach RPO 442 (na kotły gazowe i na pelet)  i RPO 443 (na kotły na paliwa stałe).
 
Dotacja na obydwa programy wynosi 1 011 563,00  zł. W 2017 r. Gmina Proszowice zawalczyła również o dotację z WFOŚiGW w Krakowie ale niestety poległa w walce z bardziej zamożnymi gminami - o przyznaniu dotacji decydował bowiem wkład własny gminy.Wniosek złożony przez Gminę Proszowice w marcu 2017 r. dotyczył wymiany 91 sztuk starych kotłów i zastąpienie ich  niskoemisyjnymi kotłami. Dla mieszkańców, którzy uwzględnieni byli w tym programie zapewniono planowaną z budżetu Gminy Proszowice 14 % dotację.
 
Ponieważ jest to dotacja o wiele mniejsza od oczekiwanej na skorzystanie z niej zdecydowali się mieszkańcy, którzy kotły musieli wymienić. Finalizowane jest właśnie realizowane w ramach PONE zadanie inwestycyjne,, Poprawa jakości powietrza przez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2017 r.” zostały podpisane umowy na dotacje do wymiany kotłów. Dofinansowanie z budżetu Gminy to 14% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1400 zł w przypadku kotła na ekogroszek i biomasę oraz 2100 zł dla kotłów gazowych. Na ten cel z budżetu Gminy Proszowice wydatkowane zostanie 25 000 zł  w tym 10 000 zł nagrody jaką Gmina Proszowice zdobyła w konkursie  przyznanym przez WFOŚiGW w Krakowie z #ekoLIDERZY 2017 województwa małopolskiego.
 
W 12 budynkach kotły zostały już wymienione, zlikwidowano 12 starych węglowych kotłów i zamontowano niskoemisyne kotły 5 klasy, spełniające wymogi dyrektywy europejskiej o efektywności energetycznej. Wśród tych nowych kotłów 4 są na ekogroszek, 4 na biomasę (pelet) i 4 na gaz.  3 kotły zostały wymienione na terenie miasta Proszowice i 9 na terenach wiejskich. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów w celu zatwierdzenia wypłat dotacji. Dodatkowo  kotły wymieniane są w 5 budynkach ( 4 na terenie miasta Proszowice i1 na terenie wiejskim). Udzielenie dotacji dla tych budynków wymaga  jednak zmiany zasad jej udzielenia ponieważ nie został zachowany określony w regulaminie termin zakończenia wymiany. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Proszowicach  tj. 23 listopada 2017 r. zostanie rozpatrzony projekt  uchwały, który pozwoli na  rozliczenie dotacji dla tych 6 budynków.
 
Małgorzata Kwiatkowska