DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków wykonująca usługi doradcze związane z wdrożeniem w Gminie Proszowice Programu RPO, Działanie 4.1.1 dla woj. małopolskiego polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Infolinia 12 446 42 97

Nie ma dotacji do PONE

W walce z niską emisją Gmina Proszowice nie może liczyć na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego w 2017 r.
Wniosek o dotację z PONE  złożony przez Gminę Proszowice w marcu 2017 r. dotyczył wymiany 91 sztuk starych kotłów i zastąpienie ich  niskoemisyjnymi kotłami – 16 sztuk na gaz, 67 sztuk na ekogroszek, 7 sztuk na pelet, 1 przyłącz do sieci ciepłowniczej. Koszt kwalifikowany zadania 917 000 zł, wnioskowana kwota dotacji 458 644 zł, wkład własny Gminy Proszowice 128 420 zł (14%).
Wnioski złożyło 81 gmin na kwotę 30 258 571 zł, Pula środków WFOŚiGW przeznaczona na dotację w 2017 r. wynosiła 5 000 000 zł. Dotacja została przyznana dla 13 gmin, które wykazały najwyższy wkład własny.
Wymiana kotłów na niskoemisyjne najefektywniej ogranicza niską emisję, wymiana wymagana jest również przepisami uchwały  antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego w styczniu 2017 r. Zachętą do wymiany powinny być dopłaty do wymiany kotłów jednakże bez środków z zewnątrz dofinansowanie jest zbyt  małe by zdopingować  mieszkańców do podjęcia odpowiedzialności za powietrze. 
Rozważana jest możliwość pozyskania środków na realizację tego zadania z pożyczki preferencyjnej WFOŚiGW  w Krakowie.  Data spotkania  z  mieszkańcami  zainteresowanymi  dalszym udziałem w PONE zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym (mieszkańcy ujęci do dotacji PONE 2017 zostaną powiadomieni SMS).
Wnioski dotyczące dotacji do wymiany kotłów w programach RPO 442 i 443 nadal poddawane są ocenie przez Instytucję Zarządzającą . Nadal trwa przetarg na wybór firmy, która sporządzać będzie wymagane w tych programach audyty energetyczne budynków.  Rozstrzygnięcie przetargu prawdopodobnie nastąpi do końca lipca br.
 
Małgorzata Kwiatkowska
 
Pismo WFOŚiGW o odrzuceniu wniosku Gminy Proszowice o dotację do wymiany kotłów PONE