DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków wykonująca usługi doradcze związane z wdrożeniem w Gminie Proszowice Programu RPO, Działanie 4.1.1 dla woj. małopolskiego polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Infolinia 12 446 42 97

PONE 2017. 14% dotacji z budżetu Gminy i Miasta Proszowice

Przewidziana w ramach programu PONE  dotacja z budżetu gminy wynosząca 14 % kosztów kwalifikowanych może być udzielona zgodnie z Uchwałą XLII/298/2017 z 11 lipca 2017 r. w sprawie  zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Proszowice w 2017 r.” (zmienionej Uchwałą Nr XLIII/326/2017 z 24 sierpnia 2017 r.)
Mieszkańcy, którzy byli ujęci we wniosku PONE złożonym przez Gminę Proszowice do WFOŚiGW  i będą wymieniać kotły w 2017 r. zgodnie z wymogami programu mogą  składać do UGiM Proszowice wnioski o dotację.
wniosek o dotację PONE 14 %
wniosek o dotację - załącznik oświadczenie
wniosek o rozliczenie dotacji
Uchwała Nr XLIII/326/2017 z 24 sierpnia 2017 r.