DOEKO GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4A/49, 31-231 Kraków wykonująca usługi doradcze związane z wdrożeniem w Gminie Proszowice Programu RPO, Działanie 4.1.1 dla woj. małopolskiego polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Infolinia 12 446 42 97

Informacje dotyczące dotacji do wymiany kotłów

Informacje dotyczące dotacji do wymiany kotłów w programach RPO WM 4.4.2 i RPO WM 4.4.3
4 września 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie ocen energetycznych na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego – w tym na Gminie Proszowice. Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Małopolskim a Konsorcjum, które tworzą Arkadiusz Kuryś
oraz Michał Manikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Energo-Term. 
Przedmiotem tej umowy jest wykonanie ocen energetycznych 2100  budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020,  w tym: w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (w tym 61 ocen energetycznych w Gminie Proszowice) oraz w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR (w tym 61 ocen energetycznych w Gminie Proszowice).
Ocena energetyczna musi być wykonana dla każdego budynku, w którym planowana jest wymiana/likwidacja źródła ogrzewania na paliwo stałe.  Wyniki oceny energetycznej budynku będą podstawą do weryfikacji spełnienia lub niespełnienia warunku z kryteriów oceny projektów dotyczącego posiadania przez budynek określonej wartości wskaźnika EPH+W; Wyniki oceny energetycznej będą podstawą dla mieszkańca i Wnioskodawcy
do podjęcia decyzji o możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z kryteriów (przeprowadzenia termomodernizacji), a następnie udzielenia dofinansowania w ramach Działania 4.4 RPO WM.
 
Kolejność wykonywania ocen w gminach KOM (ustalona przez Województwo Małopolskie): kolejność audytów w gminach  
Podpisana 4 września Umowa na wykonanie ocen energetycznych budynków nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na ilość ocen energetycznych wynikających ze złożonych przez gminy wniosków, kolejne oceny energetyczne będą kontynuowane i zapewnione przez Województwo Małopolskie. Województwo małopolskie zleca wyłącznie oceny energetyczne niezbędne do realizacji działania 4.4. RPO WM. Nie obejmuje ocen/audytów wymaganych w innych działaniach.
 Zakres oceny energetycznej, terminy, warunki współpracy określone są w załączniku do umowy. Szczegółowy opis wykonywania ocen energetycznych
Zmiana kwot dofinansowania przyjęta przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie większe od przyjętego w regulaminie programu 350 zł zł/kW mocy nowego urządzenia grzewczego i będzie wynosiło w zależności od mocy grzewczej nowego kotła wyznaczonej w przeprowadzonej ocenie energetycznej budynku maksymalnie:
550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) w wyznaczonej ocenie;
500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) w wyznaczonej ocenie;
450 zł/kW  dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) w wyznaczonej ocenie; 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW w wyznaczonej ocenie.
pismo do gmin_zmiana SzOOP i informacja o zasadach wykonywania ocen energetycznych
Przeprowadzenie oceny energetycznej jest bezpłatne dla właściciela budynku, również przypadku jego ostatecznej decyzji o odstąpieniu od wymiany źródła ciepła.
Właściciel, który chce wymienić stary piec węglowy zobowiązany jest do zgłoszenia się do gminy.  Listy budynków do przeprowadzenia ocen energetycznych sporządzane są przez gminę. W Gminie Proszowice wykazy chętnych do wymiany sporządzone zostały w na podstawie ankiet  składanych do UGiM w kolejności ich wpływu oraz  potwierdzeń na spotkaniach informacyjnych w marcu 2017r.
Właściciel budynku lub osoba przez niego upoważniona umożliwia audytorowi przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej, wgląd do posiadanej dokumentacji projektowej budynku. Po wykonaniu oceny właściciel/osoba upoważniona ustala z audytorem zakres prac termomodernizacyjnych przy uwzględnieniu planów właściciela budynku koniecznych do wykonania w budynku. Audytor zobowiązany jest do przedstawienia zaleceń dla ocenianego budynku w zakresie prac termomodernizacyjnych, które powinny zakładać minimalne rozwiązania/usprawnienia pozwalające na osiągnięcie wymaganego wskaźnika EPh+w. W przypadku budynków zabytkowych lub znajdujących się w strefie konserwatorskiej mogą sie okazać niezbędne konsultacje z Konserwatorem Zabytków. Elementem oceny energetycznej jest również dobór mocy cieplnej projektowanego źródła ciepła oraz wskazanie zakresu rzeczowego wykonanie instalacji lub informacja  o braku takiej konieczności.
W przypadku podpisania umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą oraz pozytywnej decyzji o wymianie kotła i przeprowadzeniu termomodernizacji (w zależności od wyniku oceny) właściciel montuje urządzenie grzewcze i korzysta z niego zgodnie z następującymi założeniami:

  1. wykonanie obowiązku likwidacji starego kotła wraz z potwierdzeniem likwidacji starego kotła
  2. b) użytkowanie wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku
  3. barak nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt)
  4. przestrzeganie parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenie zgody na pobranie i zbadanie próbki paliwa, zapewnienie prawidłowych warunków składowania opału przed zawilgoceniem (jeśli dotyczy)

W celu otrzymana refundacji za wymianę źródła ciepła mieszkańcy zobowiązani są zachować wszelkie założenia konkursowe, przedstawić gminie faktury potwierdzające zrealizowanie inwestycji oraz dokument potwierdzający utylizację starego źródła ciepła. Pomiędzy Gminą a mieszkańcem będzie zawarta umowa zobowiązująca mieszkańców do przestrzegania opisanych zasad.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW NA WYKONANIE OCEN ENERGETYCZNYCH
LISTA OSÓB WYKONUJĄCYCH OCENY ENERGETYCZNE DLA ZADANIA wykonanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/ potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020, w tym:

  • w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR,

w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR
Wykaz audytorów w Gminie Proszowice

  •  

kolejność audytów w gminach  
Szczegółowy opis wykonywania ocen energetycznych
tylko kotły z tej listy mogą otrzymać dofinansowanie: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/